โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ Greenwich English College เมือง Sydney , Melbourne
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ Greenwich English College เมือง Sydney , Melbourne

ปรโมชั่น เรียนภาษาที่ Greenwich English College เมือง Sydney , Melbourne

 Day Course  ต่าสมัคร $230

General English/EAP/IELTS/Greenwich Gap Year  25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 9.00 น.- 15.00 น.

- สมัครเรียน 1-23 weeks : $270 /week 
- สมัครเรียน 24+ weeks : $265 /week